Gent participant

La participació actual

L’evolució de la societat comporta que disposem de nous mitjans de participació ciutadana regulada que apropin la ciutadania i l’Administració pública.

Aquestes noves eines han de construir un ambient de confiança entre la ciutadania i l’Administració. També han d’ajudar els ciutadans a adoptar noves habilitats i maneres de fer destinades al desenvolupament personal i de tot el país.

Societat sana: ciutadania informada

La informació política ha d’arribar amb facilitat a la ciutadania. Una societat informada serà sempre una societat participativa. En aquest cas, les institucions sempre han de prestar atenció als suggeriments i les opinions que provenen de la participació ciutadana.


Concepte transversal

El nou concepte de participació és transversal perquè cohesionarà la societat. La transversalitat articularà la societat a través de les xarxes socials amb l’objectiu de potenciar una democràcia participativa.

Aquesta democràcia participativa ha d’incloure i implicar els ciutadans en la planificació, en el debat polític i en la presa de decisions.


Instrument transformador

La nova participació ciutadana és un instrument que influirà en la transformació de la societat actual envers una de més dinàmica. La tendència és passar d’una ciutadania que rep informació i opina sobre diferents aspectes polítics i socials a una ciutadania més àgil en la seva relació amb les institucions, amb la inclusió de més vies de participació.


Recuperar la confiança en l’Administració

La ciutadania recuperarà la confiança en l’Administració amb la nova participació. D’aquesta manera se superarà la despreocupació actual d’alguna part de la població en els assumptes polítics del país i de les parròquies.

La implicació de la ciutadania reforçarà la cohesió social.