El Departament

El Departament de Participació Ciutadana, que és un dels que integren el Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, pren el relleu de l’antiga Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana en matèria de participació.

El Departament té una clara vocació d’esdevenir una eina que permeti apropar les institucions de l’Estat a la ciutadania, així com fomentar els valors democràtics, i divulgar i organitzar processos participatius. Concretament, té assignades les funcions següents:

 • Crear i gestionar mecanismes, espais i eines de participació que permetin apropar l’activitat de les institucions i els seus representants als ciutadans.
 • Recollir les opinions, les percepcions, les contribucions, els suggeriments, els interessos i els neguits de la ciutadania.
 • Impulsar el debat i la recerca conjunta de solucions a les preocupacions de la societat.
 • Generar compromisos de consens entre la ciutadania i les institucions.
 • Fomentar els valors cívics i democràtics a través del desplegament de mecanismes i programes educatius.
 • Organitzar, assistir i donar suport en totes les fases de qualsevol consulta o referèndum.
 • Organitzar qualsevol procés de participació, assistir-hi, donar-hi suport i vetllar pel seu bon funcionament.
 • Organitzar activitats, jornades, seminaris, congressos i conferències sobre participació ciutadana.
 • Col·laborar i participar en activitats, jornades, seminaris, congressos i conferències organitzats pel Govern i per altres organismes nacionals o internacionals.
 • Atendre la ciutadania, i donar-li informació i assessorament en matèria de participació ciutadana.
 • Buscar i establir vies de col·laboració interna, interinstitucional i transversal a escala nacional i internacional.
 • Generar, produir, elaborar, cercar, tractar, publicar i difondre informació a través de diversos canals per representar-la en recursos documentals, infogràfics i accessibles en diversos suports i formats.
 • Assegurar una atenció i comunicació directes amb la ciutadania que permetin una interacció àgil i un augment del grau de coneixement dels assumptes públics.