Termes i condicions d'ús

Aspectes legals i condicions d’ús de la plataforma de participació del Govern d’Andorra Visc.ad

Informació bàsica sobre la protecció de dades:

 • Responsable del tractament: Departament de Participació Ciutadana.
 • Finalitat del tractament: fomentar la interacció de la ciutadania amb les institucions i entre institucions, i crear mecanismes que afavoreixin la implicació de la ciutadania des de la participació i la presa de decisions.
 • Base legal per al tractament: és el consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació dels termes i les condicions d’us.
 • Destinataris de les dades: no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal.
 • Drets: per exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets reconeguts a la normativa, el ciutadà pot adreçar-se al Departament de Participació Ciutadana.

 

Aquest avís legal informa de manera concisa dels aspectes principals de la plataforma de participació digital Visc.ad, impulsada pel Govern d’Andorra.

La persona usuària que accedeix a aquesta plataforma es compromet a acceptar i complir tot el que preveu aquest avís legal i el conjunt de les disposicions aplicables. També es compromet a fer un ús lícit i adequat dels continguts i els serveis i a abstenir-se de qualsevol conducta il·legal o contrària a la bona fe.

La plataforma Visc.ad és gestionada pel Departament de Participació Ciutadana del Govern d’Andorra.

 

A. Àmbit d’aplicació

Les condicions d’ús següents per participar en la plataforma Visc.ad vinculen totes les persones que prenguin part en aquest lloc web. En el moment de registrar-vos us sol·licitarà que accepteu aquestes condicions.

El Govern d’Andorra es reserva la facultat de modificar les condicions presents per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, us aconsellem que visiteu aquesta pàgina de tant en tant. S’informarà les persones usuàries de les modificacions quan n’afectin la privacitat o la seguretat.

 

B. Objectiu de la iniciativa

El Govern aposta de manera ferma per la transparència i la participació ciutadana per encarar amb garanties d’èxit els reptes que la societat andorrana té plantejats. Això implica posar en marxa mecanismes efectius de participació ciutadana per acostar les institucions al dia a dia de la ciutadania. Mecanismes que van des de la transparència en la gestió i la rendició de comptes fins a accions concretes, com l’ampliació dels pressupostos participatius, processos de debat i consulta ciutadana.

La participació ciutadana és un element de treball transversal per al conjunt de les polítiques dutes a terme pel Govern. Visc.ad és una plataforma que pretén fomentar aquesta participació de la ciutadania.

La participació ciutadana és el dret dels ciutadania a poder intervenir, de manera directa o indirecta, en les polítiques públiques a través de la deliberació i la cerca de consens. Es pot fer de manera individual o col·lectiva a través de diversos processos i dels òrgans, mitjans i canals de participació.

Implica un apropament social entre la ciutadania i l’administració pública. En aquest sentit, es tracta de crear un ambient de coresponsabilitat i confiança entre la població i l’administració pública, per tal d’ajudar ciutadanes la ciutadania en la incorporació d’habilitats personals i socials necessàries per al seu desenvolupament personal i comunitari. Així, cal entendre la participació en un sentit transversal que cohesiona les estructures existents d’un determinat territori.

Aquest concepte de transversalitat de la participació seria, doncs, la forma d’articular el territori amb les xarxes relacionals existents, per tal d’aconseguir un creixement i desenvolupament de la ciutadania i de contribuir a socialitzar-la en un projecte global de país.

Parlem, així, d’una democràcia participativa, entenent-la com la tendència de l’administració a incloure i implicar la ciutadania en la planificació, el debat i presa de decisions, apropant-nos així a la responsabilitat compartida d’assumir les decisions que cal prendre entre l’administració pública i tots els agents socials implicats. Es tracta, doncs, d’un instrument per influir en la transformació de la realitat.

El concepte de participació ciutadana ha variat molt en els darrers anys, en el sentit que participar en l’actualitat no significa únicament rebre informació ni opinar sobre actuacions concretes. Actualment cal buscar la qualitat de la democràcia, donar un sentit més ampli al concepte de participació i ampliar-ne les vies, per tal que la ciutadania recuperi la confiança en els poder públics i en la política, i per superar la crisi existent en la democràcia participativa actual. Aquesta recuperació de la credibilitat únicament s’aconseguirà amb una implicació real de la ciutadania, fet que potenciarà la cohesió social.

 

C. Aspectes generals de la participació a la plataforma Visc.ad

Hi pot participar qualsevol persona física a partir de setze anys que s’hagi registrat prèviament a la plataforma Visc.ad. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, la persona registrada declara que té 16 anys o més. La plataforma també permet la possibilitat d’obrir el registre a entitats, col·lectius, grups o organitzacions ciutadanes i actors rellevants del país.

Com que la plataforma Visc.ad és un punt de trobada que té l’objectiu de promoure la participació ciutadana per a la millora del país, les persones usuàries estan obligades a fer-ne un ús diligent i d’acord amb aquest objectiu.

El Govern  no és responsable de l’ús incorrecte de la plataforma Visc.ad que en facin les persones usuàries o dels continguts que hi aportin. Cada persona usuària és responsable d’utilitzar la plataforma correctament, així com de la legalitat dels continguts i de les opinions que hi hagi compartit.

No és permès afegir cap contingut il·legal o no autoritzat al lloc web, com per exemple informació que tingui les característiques següents:

 • Que sigui falsa o enganyosa;
 • Que infringeixi qualsevol dret del Govern o de la resta d’institucions públiques o de qualsevol tercera part, com per exemple el copyright, les marques registrades o altres drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets relacionats;
 • Que atempti contra la intimitat d’un tercer, com ara publicar detalls personals dels participants com el nom, l’adreça, el número de telèfon, l’adreça electrònica, fotografies o qualsevol altra informació de caràcter personal;
 • Que contingui virus, troians, robots o altres programes que puguin perjudicar el lloc web o els sistemes del Govern o bé el lloc web o el sistema de qualsevol tercera part, o bé que tinguin la intenció d’eludir les mesures tècniques dissenyades per al funcionament correcte de la plataforma;
 • Que pretengui enviar correu brossa a les persones usuàries o sobrecarregar el sistema;
 • Que tingui el caràcter de cadena de missatges, joc piramidal o joc d’atzar;
 • Que tingui finalitats comercials, com publicar ofertes de treball o anuncis;
 • Que no estigui conforme a la decència pública; en conseqüència, el contingut no ha d’incitar a l’odi, discriminar, amenaçar, provocar, ni tenir un sentit o un caràcter sexual, violent, groller, ni ofensiu;
 • Que infringeixi una llei o una regulació aplicable;
 • Que faci campanyes promovent el vot massiu per a altres propostes no relacionades amb el procés i el marc de debat;
 • Que creï múltiples usuaris simulant ser persones diferents (astroturfing).

 

El Govern no es fa responsable de la qualitat, l’originalitat, l’autenticitat, la legalitat o la seguretat dels continguts que les persones usuàries aportin a la plataforma. Això no obstant, el Govern es reserva el dret a eliminar de la plataforma Visc.ad les opinions, les informacions, els comentaris, les propostes o els arxius que contradiguin aquestes condicions d’ús, i pot instal·lar filtres a aquest efecte. Tot això es farà únicament amb la finalitat de preservar l’objectiu fonamental de la plataforma Visc.ad. El Govern es reserva també la potestat —sense cap avís previ— de suspendre temporalment les activitats d’una persona participant en la plataforma, desactivar-ne el compte de la manera que sigui, esborrar-ne el contingut, eliminar-ne el compte o enviar un avís, especialment, i sense limitar-se, en els casos següents:

 • Si es produeix una infracció d’aquestes condicions d’ús de la plataforma de participació;
 • Si el Govern creu que l’activitat del participant és perjudicial per als altres, per al lloc web o per al Govern o alguna altra institució pública.

 

La persona participant es fa responsable del contingut de les seves aportacions i dels danys o les reclamacions de tercers que se’n puguin derivar. En cap cas el Govern  no serà responsable de l’ús indegut del lloc de la plataforma o dels continguts que s’hi comparteixin, ni respondrà sobre la utilització que una persona física faci de les idees aportades, ni sobre la idoneïtat d’aquestes idees, ni sobre els resultats que se’n derivin. En cas que el contingut inclogui un enllaç a un altre lloc web, el Govern  no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys o perjudicis deguts a l’accés als continguts d’aquest enllaç, ni tampoc pel contingut que hi pugui haver en aquest mateix enllaç. En cas que es produeixi una disputa de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre les persones participants en el lloc web o en un tercer, el Govern queda eximit de tota responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de la naturalesa que sigui que estiguin relacionats d’alguna manera amb aquesta disputa.

 

D. Funcionament de la plataforma

Les persones, les entitats, els col·lectius i les organitzacions participants poden accedir a Visc.ad i navegar-hi lliurement i de forma anònima. Només quan vulguin fer alguna acció que impliqui la creació, el suport o el comentari d’una proposta o la participació en un debat caldrà que es registrin prèviament.

El registre que permetrà prendre part en la plataforma fent comentaris en una secció o creant propostes s’ha de fer introduint-hi les dades següents:

Persones usuàries: nom d’usuari, adreça electrònica, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús. A la persona usuària se li requerirà que verifiqui el seu compte confirmant que té divuit anys o més i que resideix a Andorra. Amb aquesta finalitat, es demanaran les dades següents: nom i cognoms, adreça electrònica, adreça de residència, número de telèfon, número de cens, número de passaport o document d’identitat, professió o ocupació, data de naixement i gènere. Aquestes dades seran utilitzades amb l’únic objectiu de verificar el compte i no s’utilitzaran amb posterioritat.

Entitats, col·lectius i organitzacions: la plataforma permet també la possibilitat de donar-hi d’alta entitats, col·lectius i organitzacions. En aquest cas, se sol·licitaran les dades següents: nom de l’organització, persona responsable, adreça electrònica, número de telèfon, contrasenya i acceptació de les condicions d’ús.

La persona, l’entitat, el col·lectiu o l’organització registrada pot interactuar amb la plataforma a través de les funcionalitats habilitades per a cadascun dels processos de participació (debats, propostes, trobades...). La verificació de dades permet donar suport a les propostes i participar en els processos de priorització d’aquestes propostes.

 

E. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones usuàries

Aquestes condicions regulen els termes aplicables al contingut enviat per les persones usuàries d’aquesta plataforma mitjançant el formulari corresponent (en endavant, “contingut”). El contingut no inclou les dades de caràcter personal (excepte el nom públic de la persona usuària) que són proporcionades a l'hora de formalitzar el registre i la verificació; només incorpora el contingut públic proporcionat per la persona (comentaris, propostes...). Aquestes condicions s’apliquen tant al contingut remès inicialment a la plataforma Visc.ad com a qualsevol contingut que s’enviï amb posterioritat o es manifesti al Govern:

 • No confidencialitat: tot el contingut tramès per la persona usuària al Govern ha de ser susceptible de ser conegut pel públic en general. Per tant, el Govern tractarà el dit contingut com a informació no confidencial.
 • Procediment: en cas que el Govern estigui interessat en el contingut tramès per una persona usuària, es pot posar en contacte amb ella per sol·licitar-li informació addicional, sense que el Govern adquireixi –per aquest fet– cap compromís al respecte. Aquesta informació tindrà el caràcter de no confidencial, sense perjudici que, en cas que les parts considerin la necessitat d’intercanviar informació de caràcter confidencial, se signi un acord de confidencialitat. Tot això sense perjudici del que estableix l’apartat relatiu a “Drets de propietat intel·lectual i industrial”.
 • Publicitat o difusió dels continguts presentats: les persones participants a la plataforma Visc.ad del Govern declaren que coneixen i accepten el fet que la informació aportada podrà ser publicada a les webs propietat del Govern, així com en altres mitjans que l’organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.
 • Propietat intel·lectual: sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual que la persona usuària aporti a aquest web quedaran subjectes a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA).
 • Procediment d’avís i de retirada: qualsevol persona, amb motius raonats, pot sol·licitar la retirada de continguts que incompleixin l’avís legal i les condicions d’ús presents adreçant-se al Departament de Participació Ciutadana. El Govern processarà aquestes peticions i es reserva el dret de fer les comprovacions o les verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

 

F.  Drets d’autor, reutilització de la informació i altres drets sobre el lloc web i els seus continguts

El Govern fomenta l’ús de llicències obertes, la creació d’obres derivades i la reutilització i la modificació de les obres contingudes en aquest web, sempre que es reconegui l’autoria original i es mantingui la mateixa llicència sobre l’obra resultant. Sempre que no s’indiqui el contrari, els continguts protegits per la propietat intel·lectual difosos en aquest web queden subjectes, per defecte, a una llicència Creative Commons - Reconeixement - Compartir Igual (CC-BY-SA). D’acord amb aquesta llicència, qualsevol persona (inclòs el Govern) podrà fer ús dels continguts protegits, tant per a finalitats comercials com no comercials, sempre que se’n reconegui l’autoria i es difongui l’obra resultant sota la mateixa llicència CC-BY-SA. Aquesta llicència s’aplicarà tant als continguts aportats pel Govern com als continguts aportats pels usuaris d’aquest web.

El Govern  permet la reutilització de totes les informacions i les dades difoses per mitjà d’aquest web, subjecta a les condicions següents:

 • Heu de reconèixer adequadament l’autoria, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si s’hi han fet canvis.
 • No podeu donar a entendre que el Govern d’Andorra patrocina l’activitat en la qual es reutilitza la informació o hi dona suport.

El Govern respectarà tots els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts remesos pels usuaris, i no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa o litigi que es pugui derivar de la publicació, la divulgació o la difusió dels continguts aportats sense el consentiment preceptiu dels titulars legítims o sense l’empara d’algun ús permès per la llei.