El Ministeri Fiscal vetlla per la defensa i l’aplicació de l’ordre jurídic i per la independència dels tribunals. El Ministeri Fiscal també promou l’aplicació de la llei amb l’objectiu de mantenir els drets dels ciutadans i la defensa de l’interès general.
El Tribunal Superior de Justícia és la instància més alta de l’organització judicial d’Andorra. El Tribunal Superior de Justícia resol també els recursos contra resolucions en matèria civil i administrativa de la Batllia i en matèria penal del Tribunal de Corts. El Tribunal Superior de Justícia s’estructura en tres sales: la Sala Civil, la Sala Penal i la Sala Administrativa. El Tribunal Superior de Justícia està format per un president i un conjunt de magistrats en un nombre no inferior a cinc.
Els batlles (jutges) han de ser titulats en dret i són nomenats pel Consell Superior de la Justícia per un període renovable de sis anys. El càrrec de batlle és incompatible amb qualsevol altra funció pública. Tampoc poden exercir activitats comercials o mercantils.
El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan que governa el poder judicial d’Andorra. El Consell Superior de la Justícia garanteix el principi constitucional de la separació de poders i el bon funcionament del sistema judicial d’Andorra. El componen un total de cinc membres de nacionalitat andorrana, que en formen part en un mandat de sis anys no renovable. Cada copríncep nomena un membre, el síndic general en nomena un altre, el cap de Govern un altre, i el conjunt de magistrats i batlles del país un altre.
La justícia aplica la llei en els judicis civils, administratius i penals. La justícia també fa complir les sentències. En els sistemes democràtics la justícia és el tercer poder. Els altres dos són el legislatiu i l’executiu. El poder judicial és independent dels poders legislatiu i executiu. El Govern no pot intervenir en la seva organització i en el seu funcionament. Per aquest motiu, la justícia és administrada per jutges independents.
Les lleis Una llei és una norma de compliment obligatori referida a un àmbit o activitat concrets, dictada per l’organisme estatal que hi té competència. En el cas d’Andorra, el Consell General té la competència de redactar i aprovar projectes de llei per majoria absoluta. Tot i això, la iniciativa legislativa correspon al Consell General i també al Govern. Un projecte de llei aprovat pel Consell General esdevé una llei i ha de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.